Sitemap

REACH

REACH je nařízení Evropského společenství o chemikáliích a jejich bezpečném používání (EC 1907/2006). Zabývá se registrací, hodnocením, povolováním a omezováním chemických látek. Nový zákon vstoupil v platnost dne 1. 6. 2007.

VEIDEC je dobře informován o nařízení REACH a CLP, jejichž nejdůležitějším cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí. Naši zákazníci tak nemusí přijímat jakákoli opatření týkající se našich výrobků - vše je již zajištěno.

Cílem REACH je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí díky včasnější identifikaci důležitých vlastností chemických látek. Zároveň je posílena inovační schopnost a konkurenceschopnost v chemickém průmyslu EU. Přínosy systému REACH se dostaví postupně tak, jak bude do systému REACH zadáváno více chemických látek.

Z nařízení REACH vyplývá větší zodpovědnost průmyslových podniků za vznik rizik při zacházení s chemickými látkami a za poskytování bezpečnostních informací o těchto látkách. Výrobci a dovozci musí shromáždit informace o vlastnostech všech chemických látek, což umožní jejich bezpečnou manipulaci a registraci informací do centrální databáze Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) v Helsinkách.

Nařízení rovněž vyzývá k postupnému nahrazování nejnebezpečnějších chemických látek, pokud za ně byly stanoveny vhodné alternativy. Jedním z hlavních důvodů pro rozvoj a přijetí nařízení REACH bylo, že velké množství látek, které byly vyrobeny a uváděny na trh v Evropě, někdy i ve velmi vysokých objemech, nebyly registrovány a chyběl dostatek informací o nebezpečí, které představují pro lidské zdraví a životní prostředí. Je potřeba doplnit tyto informační nedostatky a zajistit, aby byl průmysl schopen posoudit nebezpečí a rizika všech látek. A dále pak rozpoznat rizika a provést následná opatření k ochraně zdraví člověka a životního prostředí.

REACH bude postupně doplňován
Nařízení CLP je nové evropské nařízení o klasifikaci, označování a balení chemických látek a přípravků. Právní úprava zavádí nový systém pro klasifikaci a označování chemických látek, založený na globálně harmonizovaném systému Spojených Národů (GHS OSN).

CLP informuje o nebezpečnosti chemických látek a přípravků. Úkolem výrobců je určit nebezpečné látky a přípravky ještě předtím, než budou uvedeny na trh a uvést je do souladu se zjištěným nebezpečím. V případě, že jsou látka nebo přípravek nebezpečné, musí být označeny tak, aby pracovníci a spotřebitelé věděli o jejich účincích před tím než s nimi začnou pracovat.

Výrobci mají určité lhůty pro označení a klasifikování látek a přípravků v souladu s CLP pravidly. Průmyslové podniky musí mimo jiné podávat zprávy o nebezpečných látkách a přípravcích, které mají v zásobách.