Sitemap

REACH

REACH on uus Euroopa ühenduse määrus kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta(EÜ 1907/2006). See käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. Uus õigusakt jõustus 1. juunil 2007. VEIDEC on teadlik REACH-ist ja CLP-st, mille kõige olulisem eesmärk on kaitsta tervist ja keskkonda. VEIDECi kliendid ei pea tegema meie toodete osas midagi – kõik on juba olemas.

REACH-i eesmärk on parandada tervise ja keskkonna kaitset, tehes paremini; arengufondilt saadetud tootesiseste taimesiku kemikaalistruktuur Samal ajal tuleb parandada ELi keemiatööstuse valdkonna uuenduslikkust ja konkurentsivõimet REACH-süsteemi eelised avalduvad järkjärgult, sest REACH-i alusel klassifitseeritakse üha enam aineid. REACH-määrus annab tööstustele suurema vastutuse kemikaalidest tulenevate riskide haldamisel ja ainete ohutuse kohta teabe esitamisel. Tootjad ja importijad peavad koguma teavet oma kemikaalide omaduste kohta, et võimaldada nende ohutut kasutamist, ja registreerima teabe tsentraalses andmebaasis, mida juhib Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) Helsingis. Määruses nähakse sobivate alternatiivide leidmise korral ette ka kõige ohtlikumate kemikaalide järkjärguline asendamine. REACH-määruse väljatöötamise ja vastuvõtmise üks peamisi põhjuseid oli see, et Euroopa turul oli palju aastaid toodetud ja müügile toodud palju aineid, mõnikord väga suurtes kogustes, kuid teavet nendega kaasnevate ohtude kohta tervisele ja keskkonnale ei ole endiselt piisavalt. Need teabelüngad tuleb täita, et tagada ainetega kaasnevate ohtude ja riskide hindamine tööstuse poolt ning tuvastada ja rakendada riskihaldusmeetmed inimeste ja keskkonna kaitsmiseks. REACH-i sätted rakenduvad järkjärgult CLP-määrus on uus ELi määrus kemikaalide ja valmististe klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta. Selles õigusaktis võetakse kasutusele uus kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem, mis põhineb ÜRO ühtse ülemaailmse ainete ja segude klassifitseerimis- ja märgistussüsteemil (UN GHS). CLP käitleb kemikaalidee ja valmististega seotud ohte ning nendest teavitamist. Tööstuse ülesanne on teha enne ainete ja valmististe turuleviimist kindlaks, millised on nendega seotud ohud, ning klassifitseerida ained ja valmistised vastavalt tuvastatud ohtudele. Juhul kui aine või valmistis on ohtlik, tuleb see selliselt märgistada, et töötajad ja tarbijad teaksid enne nende käitlemist nendega seotud ohte. Tööstustele on kehtestatud ainete ja valmististe klassifitseerimiseks ja märgistamiseks vastavalt CLP eeskirjadele kindlad ajakavad. Samuti peavad tööstused teatama ohtlikest ainetest ja valmististest tsentraalsele loendile.