Sitemap

REACH

  REACH on Euroopan yhteisön asetus (EC 1907/2006) kemikaaleista ja niiden turvallisesta käytöstä. Se koskee yksittäisten ainesosien rekisteröintiä (Registration), ainesosien ominaisuuksien ja vaikutusten arviointia (Evaluation) sekä vaarallisimpien aineiden lupamenettelyä (Authorisation) kemikaalien osalta (Chemicals). Uusi laki astui voimaan 1.6. 2007 ja sen säädökset otetaan käyttöön vaiheittain 11 vuoden kuluessa.
  VEIDEC tiedostaa REACH:n ja CLP:n asaettamat rajoitukset joiden tärkeimpänä tehtävänä on parantaa ihmisten hyvinvointia ja ympäristön vaalimista. Asiakkaidemme ei tarvitse välittää säädöksistä koskien tuotteitamme - se on jo tehty puolestanne.


  Tärkeimpänä tavoitteena asetukselle on varmistaa terveyden-
ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden
kilpailukykyä, edistää vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä aineiden vaarojen arvioimiseksi sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla. REACH-järjestelmän edut tulevat esiin asteittain kasvavan tietokannan myötä.
  REACH-asetus asettaa entistä enemmän vastuuta teollisuudelle, kun on kyse riskeistä, joita kemikaalit saattavat aiheuttaa terveydelle ja ympäristölle. Vastuu kemikaalien turvallisuuden todistamisesta siirtyy viranomaisilta teollisuudelle. Valmistajia ja maahantuojila vaaditaan keräämään tarvittavat tiedot heidän tuotteissaan käytetyistä kemiallisista aineista, turvallisen käsittelyn mahdollistamiseksi. Nämä tiedot kerätään ja rekisteröimiseen ECHA:n (European Chemicals Agency) ylläpitämään tietokantaan Helsingissä.
  Asetus edellyttää myös asteittaisen vaarallisimpien kemikaalien
korvaamista kun soveltuvia vaihtoehtoja on löydetty. Yksi tärkeimmistä syistä REACH-asetuksen kehittämiselle ja käyttöönottamiselle oli se valtava määrä aineita, joita Euroopassa on valmistettu ja tuotu markkinoille monien vuosien aikana, kuitenkaan ilman riittävää tietoa aineiden aiheuttamista vaaroista
terveydelle ja ympäristölle. Nämä tiedot ovat erittäin tärkeitä teollisuudelle
voidakseen arvoida käytettyjen aineiden riskit ja vaarat sekä ottaa ne huomioon ja jalkauttaa omissa riskienhallintatoimissaan suojellessaan terveyttä ja luontoa.

REACH otetaan käyttöön

  CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals), joka on hyväksytty YK:n alaisuudessa.
  Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa, sekä vaarallisten aineiden kuljetuksessa että kemikaalien käytössä, jolloin kemikaaliturvallisuus paranee. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (EY nro 1272/2008), eli ns.
  CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)-asetus koskee aineiden ja aineseosten luokittelemista, merkitsemistä ja pakkaamista. Asetus koskee pakkausmerkintöjä eikä suoraan säiliöiden merkitsemistä. Uuden asetuksen myötä v. 2015 kumotaan aiempi kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskeva lainsäädäntö. Teollisuudelle on astettu tietyt aikarajat joihin mennessä heidän on luokiteltava ja merkittävä tuotteensa ja raaka-aineensa CLP-asetuksen mukaisesti. Tämä siis edellyttää kaikkien vaarallisten aindeiden ja.