Sitemap

REACH

A REACH egy új Európai Uniós Jogszabály a vegyi anyagokra és azok biztonságos alkalmazására vonatkozóan (EC 1907/2006). A jogszabály foglalkozik a vegyi anyagok Regisztrációjával, Bevizsgálásával, Engedélyezésével, és az Összetevőkre vonatkozó korlátozásokkal. A jogszabály 2007. június 01-én lépett hatályba.
VEIDEC rendelkezik a megfelelő információval a REACH-el, illetve a CLP-vel kapcsolatban, amelynek legfontosabb célja az emberi egészség és a környezet védelmének fejlesztése. A VEIDEC vevőinek nincs ilyen jellegű tennivalójuk a termékeinkkel kapcsolatban, ezek már mind a szolgáltatás részét képezik.

A REACH célja az emberi egészség és a környezet védelmének fejlesztése, a vegyi anyagok tulajdonságainak alaposabb, és gyorsabb azonosítása által. Továbbá célja az EU vegyiparának innovációs-, és versenyképességének fokozása is.  A REACH kedvező hatása fokozatosan lesz érezhető, ahogyan egyre több összetevő kerül a rendszer ellenőrzése alá. A REACH szabályozás nagyobb felelősséget helyez az iparra, hogy a vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyeket kezeljék, és hogy az összetevőkkel kapcsolatos biztonsági információk rendelkezésre álljanak. A gyártóknak és importőröknek össze kell szedni a kémiai összetevők tulajdonságaival kapcsolatos információkat, amik lehetővé teszik a termékek biztonságos kezelését, és ezen információk összegyűjtését egy központi adatbázisban, amit az Európai Kémiai Ügynökség üzemeltet Helsinkiben. A szabályozás továbbá határozottan előmozdítja a legveszélyesebb kémiai összetevők kiváltását, amennyiben alkalmas helyettesítők kerülnek azonosításra.

A fejlesztések és a REACH szabályozás alkalmazásának egyik fő oka, hogy a különböző összetevők nagy számban kerültek Európában gyártásra és értékesítésre az évek során, gyakran nagy mennyiségben is, miközben nem állt rendelkezésre elegendő információ arra vonatkozóan, hogy ezek milyen veszélyt jelentenek az emberi egészségre, illetve a környezetre. Ezt az információ hiányt pótolni kell, hogy az ipar megfelelően értékelni tudja a veszélyeket, és ez alapján azonosítani és bevezetni tudja a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédje az emberek egészségét és a környezetet.

A REACH rendelkezései fokozatosan beépítésre kerülnek
A CLP szabályozás az új Európai Szabályozás a kémia anyagok és készítmények Osztályozására, Jelölésére, és Csomagolására vonatkozóan. A jogszabály új rendszert vezet be a vegyi anyagok osztályozására és jelölésére, amely az ENSZ globális rendszerére épül (UN GHS).

A CLP a vegyi anyagok és készítményeik veszélyeiről szól, illetve, hogy ezekről a veszélyekről hogyan tájékoztassunk másokat. Az ipar feladata a vegyi anyagok és készítményeik veszélyeinek azonosítása, mielőtt azok a piacra kerülnek, valamint osztályozásuk az azonosított veszélyek alapján. Amennyiben egy anyag, vagy készítmény veszélyes, ezt jelölni kell rajta azért, hogy az azt felhasználók tudjanak ezekről a hatásokról még a felhasználás előtt.

Pontos határidők léteznek az ipar számára arra vonatkozóan, hogy a vegyi anyagaikat és készítményeiket osztályozzák, és jelöljék a CLP szabályoknak megfelelően. Továbbá az ipari szereplőknek bejelentési kötelezettségük van a veszélyes összetevőkkel és készítményekkel kapcsolatosan egy központi adatbázis felé.