Sitemap

REACH

  REACH er et nytt EU-direktiv om kjemikalier og om sikker bruk av sådanne (EC 1907/2006). Det handler om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemiske stoffer. Den nye loven ble gjeldende fra 1. juni
2007.
  VEIDEC er vel informerte om REACH og CLP, hvis viktigste oppgave er å forbedre beskyttelsen av menneskers helse og vårt miljø.
  VEIDECs kunder behøver ikke foreta seg noe angående våre produkter - det har vi allerede gjort.


  Hensikten med REACH er å forbedre beskyttelsen av menneskers helse og miljø gjennom bedre og tidligere identifisering av kjemiske stoffers innhold. Samtidig bør innovasjonsevnen og konkurransekraften for EU’s kjemiske industri forbedres. Fordelen med REACH systemet kommer suksessivt
ettersom fler og flere stoffer fases inn i REACH.
  REACH lovgivningen gir industrien større ansvar for å håndtere risikoen med kjemikalier og for å fremlegge sikkerhetsinformasjon for alle stoffer. Produsenter og importører får krav på å samle informasjon om egenskapene til sine kjemiske produkter, som gjør at de kan håndteres sikkert samt at informasjonen samles i en sentral database som driftes av den Europeiske kjemikaliemyndigheten (ECHA) i Hensingfors.
  Ordningen krever også en gradvis erstatning av de farligste kjemikaliene når alternativer finnes.
  En av de aller viktigste grunnene til å utarbeide REACH, var at et stort antall kjemiske stoffer har blitt produsert og solgt på det europeiske markedet i mange år uten at produsentene har gitt tilstrekkelig informasjon om de eventuelle farer og skader det kan ha gjort på menneskers helse og miljø. Det finnes et stort behov for å sikre at hele industrien kan bedømme eventuelle farer og risiki med forskjellige emner, samt å indentifisere og gjennomføre nødvendige tiltak for å beskytte mennesker og miljø.

REACH bestemmelser vil bli faset i
  CLP ordningen er den nye europeiske ordningen om klassifisering, merking og pakking av kjemiske stoffer. REACH innføres i hele Europa og er et nytt system for klassifisering og merking av kjemiske stoffer basert på FNs globale harmoniserte system (GHS).
  CLP handler om risikoen med kjemiske stoffer og hvordan man informerer andre om den. Det er næringslivets oppgave å fastsette risikoen med stoffene før de slippes ut på markedet samt å plassere dem i linje med de identifiserte riski. Dersom et emne er farlig, må det merkes slik at arbeidstagere og
konsumenter kjenner risikoen før de håndterer det.
  Det er visse tidsfrister for industrien til å merke sine stoffer i henhold til CLP reglene. Industrien må dessuten melde inn farlige stoffer til en sentral registreringsenhet.