Sitemap

REACH

REACH je nové nariadenie Európskeho spoločenstva o chemikáliách a ich bezpečnom používaní (EC 1907/2006). Zaoberá sa registráciou, hodnotením, povoľovaním a obmedzovaním chemických látok. Nový zákon vstúpil do platnosti dňa 1. júna 2007. VEIDEC je dobre informovaný o nariadeniach REACH a CLP, ktorých najdôležitejším cieľom je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Naši zákazníci tak nemusia prijímať akékoľvek opatrenia týkajúce sa našich výrobkov - všetko je už zaistené.

Cieľom REACH je zlepšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vďaka včasnej identifikácii dôležitých vlastností chemických látok. Zároveň je posilnená inovačná schopnosť a konkurencieschopnosť v chemickom priemysle EÚ. Prínosy systému REACH sa dostavia postupne tak, ako bude do systému REACH zadávaných viac chemických látok.

Z nariadenia REACH vyplýva väčšia zodpovednosť priemyselných podnikov za vznik rizík pri zaobchádzaní s chemickými látkami a za poskytovanie bezpečnostných informácií o týchto látkach. Výrobcovia a dodávatelia musia zhromaždiť informácie o vlastnostiach všetkých chemických látok, čo umožní ich bezpečnú manipuláciu a registráciu informácií do centrálnej databázy Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) v Helsinkách.

Nariadenie tiež vyzýva k postupnému nahradzovaniu najnebezpečnejších chemických látok, pokiaľ za ne boli stanovené vhodné alternatívy. Jedným z hlavných dôvodov pre rozvoj a prijatie nariadenia REACH bolo, že veľké množstvo látok, ktoré boli vyrobené a uvedené na trh v Európe, niekedy i vo veľmi vysokých objemoch, neboli registrované a chýbal dostatok informácií o nebezpečenstve, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie a životné prostredie. Je potreba doplniť tieto informačné nedostatky a zaistiť, aby bol priemysel schopný posúdiť nebezpečenstvo a riziká všetkých látok. A ďalej potom rozpoznať riziká a vykonať následné opatrenia k ochrane zdravia človeka a životného prostredia.

REACH bude postupne doplňovaný
Nariadenie CLP je nové európske nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a prípravkov. Právna úprava zavádza nový systém pre klasifikáciu a označovanie chemických látok, založený na globálne harmonizovanom systéme Spojených Národov (GHS OSN).

CLP informuje o nebezpečnosti chemických látok a prípravkov. Úlohou výrobcov je určiť nebezpečné látky a prípravky ešte predtým, než budú uvedené na trh a uviesť ich do súladu so zisteným nebezpečenstvom. V prípade, že je látka alebo prípravok nebezpečný, musí byť označený tak, aby pracovníci a spotrebitelia vedeli o jeho účinkoch pred tým, než s ním začnú pracovať.

Výrobcovia majú určité lehoty pre označenie a klasifikovanie látok a prípravkov v súlade s CLP pravidlami. Priemyselné podniky musia okrem iného podávať správy o nebezpečných látkach a prípravkoch, ktoré majú v zásobách.